دامنه nazari-co.ir به فروش می رسد. مبلغ پیشنهادی 10 میلیون تومان